JUROPLAN Építész Iroda - passzív és energia-hatékony tervezés

Adatkezelési tájékoztató

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS

Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során a rendszerében található személyes adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”) rendelkezéseinek megfelelően kezelje, tárolja, felhasználja.

Az adatok kezelésével összefüggésben Adatkezelő ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit (a továbbiakban: Érintett) az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az Érintett jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Az Érintett jogosult az Adatkezelőhöz intézett írásos bejelentés útján az adatkezeléshez adott hozzájárulását részlegesen vagy teljesen visszavonni, illetve az adatai törlését kérni a tájékoztatóban meghatározott módon, amennyiben az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

1. ADATKEZELŐ

Az adatok kezelését a Juro Építész Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság végzi.

Név: Juro Építész Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1074  Budapest, Rottenbiller utca 6. a. ép. 2. em. 23.
EU Adószám: HU25343629
Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 01-09-358782
Adószám: 25343629242
D-U-N-S szám: 401686312

2. ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés jogalapja a juroplan.hu honlapon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”) 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján szerződés teljesítése.

Amennyiben Érintett adatai kezelésének megszüntetését kéri az adatkezelés időtartama a jelen tájékoztatóban meghatározott határidő (3. pont).

3. KEZELT ADATOK KÖRE, IDEJE, CÉLJA

3.1 Kapcsolatfelvétel

Kezelt adatok köre: Név, e-mail cím, telefonszám, Érintett által megadott egyéb információk.
Adatkezelés célja:

 • Érintett azonosítása
 • E-mailen, telefonon keresztüli kapcsolatfelvétel

Adatkezelés ideje: 

A személyes adatok kezelése a rendelkezésre bocsátott adatok megadásával kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Érintett e-mailben kezdeményezheti adatai törlését, mely esetben az adatai a továbbiakban a felületről törlődnek. A Vállalkozás az adatokat az alábbi táblázatban jelzett időtartamig őrzi meg.

„Kapcsolat” oldalon megadott információkKapcsolatba lépéstől számított 5 év (jogi igények kivizsgálása az elévülési időn belül)

Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk 1) bekezdés b) pont)

3.2 Kapcsolatfelvétel az Adatkezelővel emailben, telefonon, postai úton

Kezelt adatok köre:

 • Név
 • Kapcsolattartási cím (írásbeli megkeresés esetén)
 • Email cím (email-es megkeresés esetén)
 • Telefonszám (telefonos megkeresés esetén).

Adatkezelés célja:

 • kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás
 • ajánlatkérés

Adatkezelés ideje:

Postai és e-mail-es megkeresés: A kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok kezelése a megkeresés kézhezvételétől számított 5 évig tart.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint a szerződés teljesítése, valamint a GDPR 6. cikk 1) bekezdés c) pontja alapján az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.

3.3 Cookie kezelés

A juroplan.hu weboldal bizonyos területein használunk sütiket (cookiekat). A sütik olyan fájlok, melyek információt tárolnak az Ön merevlemezén vagy webes keresőjén.

A sütik például lehetővé teszik a weboldal számára, hogy felismerje, ha Ön korábban azt már meglátogatta, vagy segítenek nekünk megérteni, hogy a weboldal melyik része a legnépszerűbb, mert látni engedik, hogy látogatóink mely oldalakra lépnek be és mennyi időt töltenek ott. Ennek tanulmányozásával a weboldalt jobban tudjuk igazítani az Ön igényeihez, és még változatosabb felhasználói élményt tudunk nyújtani Önnek. A sütik segítségével biztosítani tudjuk azt is, hogy az Ön következő látogatása alkalmával megjelenő információk meg fognak felelni az Ön felhasználói elvárásainak.

Mikor Ön felkeresi weboldalunkat, sor kerülhet olyan technikai információk automatikus gyűjtésére is, melyekből az Ön személye nem azonosítható. Például egy olyan másik weboldal neve, mely Önt erre a weboldalra irányította, a weboldalhoz való hozzáférés helyszíne, a weboldalon végzett keresések. Ezen információk gyűjtése segítséget nyújt számunkra a weboldalunk felhasználói által megkülönböztetett keresési szokások személyes adatok felhasználása nélkül történő felismerésében. Ezek az információk kizárólag a Juro Építész Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaságban kerülnek felhasználásra. A névtelen vagy általános jellegű adatok, melyekből az Ön személye nem azonosítható, nem minősülnek személyes adatnak, így nem tartoznak a jelen Tájékoztató hatálya alá.

Ön beállíthatja webes keresőjét, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse Önt, ha süti érkezik az Ön gépére.

A sütik fogadásának letiltásáról, a letiltás pontos menetéről az egyes böngészők esetén, az alábbi oldalakon olvashat

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/tovabbfejlesztett-kovetes-elleni-vedelem-az-asztal

Safari: https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac

Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

A juroplan.hu weboldal a sütik használatával történő működésre készült, így azok kikapcsolása hatással lehet a weboldal használhatóságára, és megakadályozhatja, hogy Ön annak minden előnyét kihasználja.

4. ADATFELDOLGOZÁS

Adatkezelő az irányadó jogszabályoknak megfelelően jogosult arra, hogy egyes technikai műveletek vagy a szolgáltatás nyújtása céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe. Az adatfeldolgozó csak Adatkezelő utasításának, döntéseinek végrehajtására jogosult.

Tárhely-szolgáltató, mint adatfeldolgozó:

Cégnév: VE-MATÉRIA Kft.

Székhelye: 1119 Budapest, Rátz László utca 37.

Cégjegyzékszám: 01-09-065491

Adószám: 10321908-2-43

EU Adószám: HU10321908

E-mail címe: materia@materia.hu

Telefon: +36 1 279 2850

Honlap-üzemeltető, mint adatfeldolgozó:

Cégnév: WINDLING Kft.

Székhelye: 1126 Budapest, Hertelendy utca 4/a III. em. 12.

Cégjegyzékszám: 01-09-391288

Adószám: 27470712-2-43

EU Adószám: HU 27470712

D-U-N-S Szám: 851856428

E-mail címe: hello@windlingconsulting.com

5. ÉRINTETTET MEGILLETŐ JOGOK

5.1. Tájékoztatáshoz való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy a személyes adatai kezeléséről teljes körű, tömör, átlátható, érthető információt kapjon könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva.

5.2. Hozzáféréshez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a Vállalkozástól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • az adatforrásokra vonatkozó információ;
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

A Vállalkozás az adatkezelés tárgyát jelentő személyes adatok másolatát kérelemre az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett kérelmére az információkat a Vállalkozás elektronikus formában szolgáltatja.

5.3. Helyesbítés joga:

Az Érintett kérheti a Vállalkozás által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

5.4. Törléshez való jog:

Az Érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Vállalkozás indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

– személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

– az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

– az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

– a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

– a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

– a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

A törlés korlátai: az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából,
 • a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján, vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.
5.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az Érintett kérésére a Vállalkozás korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat – a tárolás kivételével -csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A Vállalkozás az Érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

5.6. Adathordozhatósághoz való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Vállalkozás rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

5.7. Tiltakozás joga:

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett kezelése, vagy a Vállalkozás vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás esetén a Vállalkozás a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

5.8. Visszavonás joga:

Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

5.9. Eljárási szabályok:

Az Érintettek a fent meghatározott jogaikat írásban vagy elektronikus úton az info@juroplan.hu e-mail címen keresztül gyakorolhatják. A Vállalkozás indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról a Vállalkozás a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet.  Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

Ha a Vállalkozás nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A Vállalkozás a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Vállalkozás – figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre –  ésszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A Vállalkozás minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintett kérésére a Vállalkozás tájékoztatja e címzettekről.

A Vállalkozás az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. A Vállalkozás által kért további másolatokért a Vállalkozás az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

5.10. Kártérítés, sérelemdíj:

Minden olyan Érintett, aki a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért a Vállalkozástól, mint adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozójától kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő, mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

A Vállalkozás, illetve az adatfeldolgozója mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség. Az adatfeldolgozó akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa.

5.11. Bírósághoz fordulás joga:

Az Érintett  jogainak megsértése esetén a Vállalkozás ellen bírósághoz fordulhat.  Az eljárást az Érintett – választása szerint – lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

5.12. Adatvédelmi hatósági eljárás:

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06 1/ 391-1400

Fax: 06 1/391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap címe: https://www.naih.hu

6. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Adtakezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Érintett honlapon történő előzetes értesítése mellett, egyoldalúan módosítsa. A módosítások az értesítésben megjelölt napon lépnek hatályba az Érintettel szemben, kivéve, ha a módosítások ellen írásban tiltakozik.

Amennyiben az Érintett a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg és ezzel kárt okozott, Adtakezelő jogosult az Érintett személlyel szembeni kártérítés érvényesítésére.

Adtakezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

Budapest, 2023. február 22.